Nyereményjáték

A nyereményjátékban való részvétel szabályai

  1. Bevezetés

A jelen Szabályzat a Trade Fairs Central Europe Kft . által a Femina Média Kft. által üzemeltetett Sóbors és Femina kiadvány Instagram oldalán meghirdetett nyereményjátékokban (a továbbiakban: a „ Játék ”) való részvétel általános szabályait tartalmazza.

A Játékot nem az Instagram szervezi, és azt az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá. A Játékhoz a Instagram csak a felületet biztosítja, azzal kapcsolatosan felelősséget nem vállal.

A Játékban való részvétellel a résztvevők (a továbbiakban: „ Játékos ”) kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzatot. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

2. A Játék szervezője

A Nyereményjáték szervezője a Trade Fairs Central Europe Kft. (1042 Bud apest, Venetiáner utca 4/a., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-381752, adószáma: 29166989-2-41) továbbiakban: „ Szervező ”, a Játék lebonyolítója a Femina Média Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-191082; adószáma: 24948692-2-41, a továbbiakban: „ Lebonyolító ”).

3. A Játék időtartama:

A Játék 2024. február 19-től 2024. február 26-ig tart.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár (továbbiakban: „ Játékos ”) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a jelen nyereményjáték fejlesztésében és üzemeltetésében), továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező és a Lebonyolító jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

  • aki nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek,
  • aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeit (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),
  • aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

5. A Játékban való részvétel módja

A Játékban az vehet részt, aki (i) a Sóbors.hu kiadvány Instagram oldalán: (https://www.instagram.com/sobors.hu/) „Követés” kapcsolatot alakít ki, (ii) kedveli a nyereményjátékról szóló posztot, továbbá (iii) hozzászólásban válaszol a feltett kérdésre. Illetve a Femina.hu kiadvány Instagram oldalán: (https://www.instagram.com/femina.hu) „Követés” kapcsolatot alakít ki, (ii) kedveli a nyereményjátékról szóló posztot, továbbá (iii) hozzászólásban válaszol a feltett kérdésre.

A Játékban való részvétel a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A Szervező és a Lebonyolító a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.

6. A nyeremény

A Lebonyolító a Játékosok között, gépi sorsolással tizenöt (15) nyertest sorsol ki. Minden nyertes részére a Szervező egy kétszemélyes belépőjegyet biztosít a 2024. március 1-3 között megrendezésre kerülő Konyhakiállításra a Budapest Sportarénába.

A Játék során nyerhető nyereményt a Lebonyolító a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok között sorsolja ki. A sorsolásban minden olyan Játékos részt vesz, aki a fenti részvételi feltételeket maradéktalanul teljesítette és akinek személye a Sóbors.hu/Femina.hu kiadvány Instagram oldalával kialakított „Követés” kapcsolat során azonosítható. A Lebonyolító a kisorsolt nyerteseket az Instagram-fiókjára küldött üzenetben értesíti, a nyertesektől e-mail címet kér be, és a Szervező részére továbbítja.

A sorsolásra 2024. február 27-én kerül sor. 

A Szervező a nyertes Játékosoknak az értesítést követően legkésőbb 2 napos jogvesztő határidőn belül e-mailen keresztül kézbesíti a páros belépőjegyeket.

A nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy az Instagram profil neve a Sóbors.hu/Femina.hu kiadvány közösségi felületein közzétételre kerüljön.

A nyeremény pénzre, vagy más nyereményekre nem váltható át.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

7. Adatkezelés

A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező, a Lebonyolító a Szervező által megbízott adatfeldolgozóként jár el.

Az által, hogy a Játékos a Sóbors.hu/Femina.hu oldallal Követés kapcsolatot alakít ki, a Lebonyolító, mint a Sóbors.hu/Femina.hu oldal üzemeltetője számára hozzáférhető lesz a Játékos Instagram profil neve és profilképe, e-mail címe. Az adatkezelés célja a részvétel, ill. a nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont).

Ezen túlmenően a nyertes Játékos esetében a Szervező kezeli a Játékos nevét, e-mail címét és azon személyes adatait, amelyeket a nyertes Játékos a nyereménye átvételéhez kapcsolódóan a Szervező részére megad. Az adatkezelés célja a nyeremény biztosítása, jogalapja egyrészt az érintettel kötött szerződés teljesítése, másrészt az ehhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bek. b) ill. c) pontjai). Ennek érdekében a Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni.

A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

8. Egyebek

A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

A Játékos a Sóbors.hu/Femina.hu honlapot és közösségi felületeket saját felelősségére látogathatja. Sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékost a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Mind a Szervező, mind a Lebonyolító a jelen pontban írtak, illetve a jelen pontban írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező és/vagy a Lebonyolító érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. Sem a Szervezőt, sem a Lebonyolítót a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A nyeremény tekintetében a jótállás a nyeremény forgalmazóját terheli.

A Szervező és a Lebonyolító minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertest jogosulatlannak tartja a nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

Budapest, 2024. február 19.


Ebben a cikkben a téma érzékenysége miatt nem tartjuk etikusnak reklámok elhelyezését.
Részletes tájékoztatást az Indamedia Csoport márkabiztonsági nyilatkozatában talál.

Indamedia Csoport
Ezt is szeretjük